از طراحی تا اجرای یک سازه عمرانی (بخش چهارم)

در سه بخش گذشته از این سلسله مقالات به مسائلی مانند حذف پارکینگ به دلیل عدم انطباق سازه طراحی شده با سازه معماری، شانه گیرشدن تیر راه پله، نکات بسیار مهمی در باب اهمیت نقشه کشی سازه، آویز تیر و تاثیر آن در ارتفاع خالص طبقات، تخریب اعضای سازه ای در اجرا بهینه سازی و شاپ آرماتور پرداختیم. و دیدیم که در حل بسیاری از این مشکلات استفاده از وصله مکانیکی یا کوپلر می تواند راهگشا باشد. در ادامه به تعداد دیگری از مشکلات ایجاد شده ناشی از کم تجربگی مهندسین می پردازیم.

از طراحی تا اجرای یک سازه عمرانی (بخش سوم)

همانند دو مطلب قبل در این مقاله نیز به بررسی اشتباهات مهندسی که می تواند ضرر سنگین به جیب کارفرما وارد نماید و یا با کم کردن کیفیت و امنیت سازه خطر بزرگی برای ساکنین ساختمان ایجاد نماید خواهیم پرداخت. در این مقاله به بررسی بریده شدن اعضای سازه ای اجرا در اثر عبور لوله های تاسیسات، و بهینه کردن پرت آرماتور ها از طریق شاپ آرماتور و استفاده از وصله های مکانیکی یا کوپلر می پردازیم.

از طراحی تا اجرای یک سازه عمرانی (بخش دوم)

در ادامه مطالب طرح شده در مقاله قبل در این مقاله نیز به دیگر نکات مهم برای تبدیل شدن از یک اپراتور به یک مهندس طراح سازه خوب می پردازیم. در مقاله قبل به معضل حذف شدن پارکینگ در اثر تطبیق نداشتن سازه طراحی شده با طرح ارائه شده توسط مهندس معمار پرداختیم و راهکارهایی را برای اجتناب از این اتفاق را ارائه کردیم که یکی از مهمترین آنها استفاده از وصله مکانیکی یا کوپلر بود. در ادامه به ارائه چند مورد دیگر از این دست موضوعات می پردازیم.